Badania lekarskie

Informacja o konieczności wykonania badań przez lekarza medycyny sportowej

Aby zawodniczka została dopuszczona do rozgrywek musi posiadać aktualne badania sportowe dopuszczające do uprawiania unihokeja, potwierdzone kartą zdrowia bądź wpisem do książeczki zdrowia. Badania muszą zostać wykonane przez lekarza medycyny sportowej i są ważne, co do zasady, przez 6 miesięcy od daty wykonanie. Brak badań, ich nieważność bądź nieaktualność skutkować będzie niedopuszczeniem zawodniczki do zawodów.

W najbliższych dniach przedstawimy daty ważności badań poszczególnych zawodniczek. W zakładce terminarz opublikowane zostaną informacje o terminach meczów poszczególnych kategorii wiekowych. Ze względu na długi proces i czas oczekiwania na terminy prosimy o przeprowadzenie badań odpowiednio wcześnie. W sezonie 2017/18 trenerzy nie będą pośredniczyć w żaden sposób w organizacji badań w sytuacjach awaryjnych.

Instrukcja dot. wykonania badań:

W przychodni zdrowia badania można wykonać bezpłatnie, proces trwa od kilku tygodni do miesiąca (za pierwszym razem), wykonanie kolejnych badań w tym samym sezonie powinno zająć mniej czasu. Od lekarza pierwszego kontaktu należy uzyskać skierowanie do lekarza medycyny sportowej, równolegle zaś można próbować zapisać się na poszczególne wymagane badania, co pozwoli przyspieszyć cały proces. Lekarz sportowy wydaje skierowanie na poszczególne badania. Po ich wykonaniu ponownie umawiamy się z lekarzem sportowym, który na podstawie wyników wyda zaświadczenie o dopuszczeniu zawodniczki do uprawiania sportu.

 

Wymogi regulaminu rozgrywek Polskiego Związku Unihokeja, Rozdział VI, Uczestnicy Rozgrywek.

15. Zawodnik biorący udział w zawodach musi posiadać aktualne badania lekarskie dopuszczające do uprawiania sportu wpisane do książeczki / karty zdrowia.

16. O dopuszczeniu zawodnika do uprawiania sportu decyduje lekarz specjalista w dziedzinie medycyny sportowej lub w stosunku do dzieci i młodzieży do ukończenia 21. roku życia i zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia lekarz posiadający certyfikat w dziedzinie medycyny sportowej nadany przez Polskie Towarzystwo Medycyny Sportowej (PTMS).

17. Ważność badań lekarskich decydujących o dopuszczeniu zawodnika do uprawiania sportu ulega przedawnieniu:
a) po upływie 6 miesięcy od decyzji lekarza o dopuszczeniu zawodnika do uprawiania sportu,
b) po upływie okresu krótszego niż 6 miesięcy jeżeli lekarz zaznaczył ten okres w książeczce / karcie zdrowia zawodnika.